بازدید جمعی از گردشگران فرانسوی از بیت و زادگاه حضرت امام خمینی در شهرستان خمین

کد : 1508 | تاریخ : 01 تیر 1401

بازدید جمعی از گردشگران فرانسوی از بیت و زادگاه حضرت امام خمینی در شهرستان خمین

انتهای پیام /*